Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka obowiązuje pomiędzy Tobą, Użytkownikiem tej Witryny oraz właścicielem i dostawcą Aplikacji i Witryn IntRec. Niniejsza Polityka ma zastosowanie do korzystania przez nas z wszelkich Danych zebranych przez nas w związku z korzystaniem przez Ciebie z Aplikacji i Witryn.  

Definicje i interpretacje 

Poniższe terminy mają następujące znaczenie w niniejszej polityce: 

Dane 

oznacza wszystkie informacje, które przesyłasz do aplikacji lub stron internetowych jako całości. W stosownych przypadkach definicja ta zawiera definicje zawarte w ustawie o ochronie danych z 1998 r.;

Cookie 

oznacza mały plik tekstowy umieszczony na Twoim urządzeniu przez nasze Witryny i Aplikacje podczas odwiedzania określonych części naszych Witryn i Aplikacji i/lub podczas korzystania z niektórych funkcji naszych Witryn i Aplikacji.  

Nas 

Means IntRec sp z oo z siedzibą przy ul. Szkolnej 15, 20-124 Lublin, Polska 

Prawo UE dotyczące plików cookie 

oznacza przepisy dotyczące prywatności i łączności elektronicznej (dyrektywa WE) z 2003 r. zmienione przepisami dotyczącymi prywatności i łączności elektronicznej (dyrektywa WE) (zmieniające) z 2011 r.; 

Użytkownik 

oznacza każdą stronę trzecią, która odwiedza witryny i aplikacje, ale nie jest przez nas zatrudniona ani nie działa w ramach swojego zatrudnienia i korzysta z witryn i aplikacji wyłącznie do użytku osobistego. 

Witryny i Aplikacje 

www.intrec.io lub net lub pl lub intreccourses.net („Nasze Witryny”) oraz Aplikacje Google i IOS IntRec dla rekruterów i kandydatów („Nasze aplikacje) 

 

Zakres niniejszej Polityki 

Niniejsza Polityka dotyczy wyłącznie działań IntRec i Użytkowników w naszych witrynach i aplikacjach. Nie obejmuje to żadnych stron internetowych, do których można uzyskać dostęp z naszych Witryn i Aplikacji, w tym między innymi żadnych linków, które możemy udostępniać do witryn mediów społecznościowych. 

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), informujemy o przetwarzaniu danych osobowych przekazanych nam za pośrednictwem tej strony internetowej i jej aplikacji:

Kto odpowiada za przetwarzanie Twoich danych osobowych?

Biuro w Polsce: IntRec Sp. z oo

KRS: 0000791961

Adres pocztowy: Lublin przy ul. Szkolnej 15. POLSKA

Kontaktowy adres e-mail: info@intrec.io

Po co w jakim celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby procesów selekcji personelu.

W każdym razie nie ma dyskryminacji ze względu na urodzenie, wiek, rasę, płeć, religię lub jakiekolwiek inne osobiste lub społeczne warunki lub okoliczności.

Jakie dane osobowe są przedmiotem tego przetwarzania?

Świadoma zgoda osoby, której dane dotyczą, jest wymagana art. 6.1.a) RODO:

Identyfikacja/ kontakt

Imię i nazwisko, adres (pocztowy, e-mail), numer telefonu, podpis, wizerunek i głos.

Cechy osobiste

Dane biometryczne, w tym wizerunek twarzy, ton głosu, rysy twarzy, ruchy głowy i dane dotyczące zachowania, są gromadzone za pomocą wywiadów wideo z wykorzystaniem sztucznej inteligencji do analizy osobowości, emocji i kompetencji.  W ŻADNYM WYPADKU DANE BIOMETRYCZNE NIE SĄ PRZEZNACZONE DO JEDNOZNACZNEJ IDENTYFIKACJI OSOBY FIZYCZNEJ.

Nauczyciele akademiccy i profesjonaliści

Szkolenia, kwalifikacje, historia studentów, doświadczenie zawodowe, członkostwo w stowarzyszeniach lub stowarzyszeniach zawodowych

Szczegóły zadania

Kategoria/stopień, stanowisko, wynagrodzenie, historia zatrudnienia, licencje, języki, umiejętności i kompetencje.

Inne zebrane dane 

Ta Witryna może od czasu do czasu gromadzić, bez ograniczeń, dowolne z następujących Danych: 

  • adres IP (gromadzony automatycznie); 
  • typ i wersja przeglądarki internetowej (gromadzone automatycznie); 
  • system operacyjny (gromadzony automatycznie); 
  • lista adresów URL rozpoczynających się od strony odsyłającej, Twojej aktywności w tej Witrynie i witryny, z której wychodzisz (gromadzone automatycznie) 

Jaka jest zasadność przetwarzania Twoich danych osobowych?

Podanie danych osobowych jest warunkiem oceny zdolności do pracy w celu uczestniczenia w procesie selekcji personelu. Jesteś zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania z usług IntRec Sp. ogród zoologiczny

Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywać się na zasadach opisanych na stronie internetowej intrec.io. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie wyselekcjonowanie Kandydatów na stanowisko, o które prosi danego klienta IntRec (firma poszukująca pracowników, na stanowisko, na które aplikuje) z grona Kandydatów, użytkowników IntRec Kandydat, którzy aplikują o określone stanowisko pracy.

Nasze wykorzystanie danych 

Wszelkie przesłane przez Ciebie dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres pięciu lat. 
O ile nie jesteśmy do tego zobowiązani lub dopuszczeni przez Użytkownika lub przepisy prawa, oraz z zastrzeżeniem punktu 5, Twoje Dane nie zostaną ujawnione osobom trzecim. Obejmuje to nasze podmioty stowarzyszone i / lub inne firmy w naszej grupie. 
Wszystkie dane osobowe są bezpiecznie przechowywane zgodnie z zasadami odpowiedniego prawodawstwa europejskiego.   
Niektóre lub wszystkie powyższe Dane mogą być od czasu do czasu wymagane przez nas w celu zapewnienia najlepszej możliwej obsługi i doświadczenia podczas korzystania z naszych Witryn i Aplikacji. W szczególności Dane mogą być przez nas wykorzystywane z następujących powodów: 

  • ulepszanie naszych produktów/usług. 
  • przesyłanie pocztą elektroniczną materiałów promocyjnych, które mogą Cię zainteresować. 
  • kontakt w celu badania rynku, który można przeprowadzić za pomocą poczty elektronicznej, telefonu lub poczty. 

Takie informacje mogą być wykorzystywane do dostosowywania lub aktualizowania naszych Witryn i Aplikacji. 

Czy przekażemy Twoje dane osobowe?

Odbiorcą danych osobowych będą firmy odpowiedzialne za proces selekcji za pośrednictwem aplikacji IntRec Recruiter.

Dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w przypadku wyboru przez Ciebie procesu aplikacyjnego na stanowisko z siedzibą w państwie trzecim lub do organizacji międzynarodowej. Zawsze masz świadomą zgodę osoby, której dane dotyczą (art. 49 ust. 1 lit. a RODO).

Jakie prawa mają? masz, kiedy przekazujesz nam swoje dane osobowe?

Jako zainteresowanej stronie przysługują Ci prawa wskazane poniżej, ale pamiętaj, że w przypadku portali społecznościowych uzyskujemy dostęp do danych osobowych, które pojawiają się w Twoim profilu w wyniku wzajemnego monitorowania dokonanego wyłącznie na naszych kontach na Facebooku, LinkedIn lub Instagramie , w związku z tym, korzystając z praw do swoich danych osobowych, rozumiesz, że musisz to zrobić sam z dostawcą sieci społecznościowej.

Prawo dostępu: Masz prawo wiedzieć, czy Twoje dane są przetwarzane i otrzymać te informacje na piśmie za pośrednictwem żądanych środków.

Prawo do sprostowania: Masz prawo zażądać sprostowania swoich danych, jeśli są niedokładne lub niekompletne.

Masz prawo zażądać usunięcie Twoich danych, musisz jednak pamiętać, że prawo do usunięcia danych jest ograniczone, gdy istnieje prawo do zatrzymania lub zablokowania Twoich danych.

W pewnych okolicznościach zainteresowane strony mogą zażądać ograniczenie przetwarzania ich danych, w takim przypadku będziemy je przechowywać wyłącznie w celu dochodzenia lub obrony roszczeń, ochrony osób trzecich lub ze względu na ważny interes publiczny.

W pewnych okolicznościach i z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją możesz: obiekt do przetwarzania Twoich danych. Osoba odpowiedzialna zaprzestanie przetwarzania danych, z wyjątkiem ważnych powodów prawnych lub dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.

Gdy przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody lub jest niezbędne do wykonania umowy lub umowy przed zawarciem umowy i odbywa się w sposób zautomatyzowany, masz prawo do przenoszenia swoich danych, tj. do dostarczenia w ustrukturyzowany format, powszechnie używany i czytelny, nawet w celu wysłania ich nowemu inspektorowi danych.

Każda zainteresowana strona może złożyć skargę z ten właściwy Organ Kontroli w zakresie Ochrony Danych, zwłaszcza gdy nie uzyskał satysfakcji z realizacji swoich praw, a sposobem na skontaktowanie się z nim będzie napisanie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Możesz poprosić o to pisemnie i należy je przesłać na adres pocztowy lub elektroniczny Zespołu ds. Reklamacji Ochrony Danych.

Strony internetowe i usługi osób trzecich 

Stosujemy odpowiednie praktyki gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych oraz środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem Twoich danych osobowych, nazwy użytkownika, hasła, informacji o transakcjach i danych przechowywanych w naszej Witrynie. Wymiana wrażliwych i prywatnych danych między Witryną a jej Użytkownikami odbywa się za pośrednictwem zabezpieczonego SSL kanału komunikacyjnego i jest szyfrowana i chroniona podpisami cyfrowymi. 

Linki do innych stron internetowych 
Ta Witryna może od czasu do czasu udostępniać łącza do innych witryn internetowych. Nie mamy kontroli nad takimi stronami internetowymi i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ich zawartość. Niniejsza Polityka nie obejmuje korzystania z takich stron internetowych. Użytkownikom zaleca się zapoznanie się z polityką prywatności lub oświadczeniem innych stron internetowych przed skorzystaniem z nich. 

Zmiany własności i kontroli przedsiębiorstwa 

Od czasu do czasu możemy rozszerzyć lub ograniczyć naszą działalność, co może wiązać się ze sprzedażą i/lub przeniesieniem kontroli nad całością lub część Danych przekazywanych przez Użytkowników. Gdzie te Dane są istotne dla dowolnej części naszej działalności przeniesione w ten sposób, zostaną przeniesione wraz z tą częścią, a nowy właściciel lub nowy podmiot kontrolujący będzie mógł, zgodnie z warunkami niniejszej Polityki, korzystać z Danych do celów, dla których zostały nam pierwotnie dostarczone. 

W przypadku, gdy jakiekolwiek Dane podane przez Użytkowników będą przekazywane w ten sposób, nie będziemy z wyprzedzeniem kontaktować się z Tobą i informować o zmianach. 

Kontrolowanie wykorzystania Twoich danych 

Wszędzie tam, gdzie będziesz zobowiązany do przesłania Danych, będziesz mieć możliwość ograniczenia korzystania przez nas z tych Danych. Może to obejmować: wykorzystanie Danych do celów marketingu bezpośredniego, udostępnianie danych firmom partnerskim, członkom IntRec lub Recruiters oraz udostępnianie Danych stronom trzecim. 

Twoje prawo do zatajenia informacji 

Możesz uzyskać dostęp do niektórych obszarów naszych Witryn i Aplikacji bez podawania jakichkolwiek Danych. Jednak w celu korzystania ze wszystkich funkcji i funkcji dostępnych w naszych Witrynach i Aplikacjach może być konieczne przesłanie określonych Danych. Możesz ograniczyć korzystanie z plików cookie przez przeglądarkę internetową. 

Dostęp do własnych danych 

Masz prawo poprosić o kopię wszelkich posiadanych przez nas Twoich Danych osobowych. 

Bezpieczeństwo 

Bezpieczeństwo danych ma dla nas ogromne znaczenie i w celu ochrony Twoich Danych wprowadziliśmy odpowiednie fizyczne, elektroniczne i zarządcze procedury w celu ochrony i zabezpieczenia Danych gromadzonych za pośrednictwem naszych Witryn i Aplikacji. 
W szczególności używamy następujących systemów. 
11.2.1 Certyfikat SSL służy do zapewnienia dostępu do wszystkich danych osobowych wyłącznie za pośrednictwem bezpiecznego połączenia (https).

 Cookies 

Ta Witryna może umieszczać i uzyskiwać dostęp do niektórych własnych plików cookie na Twoim komputerze. Własne pliki cookie to pliki umieszczane bezpośrednio przez IntRec za pośrednictwem naszych Witryn i aplikacji i są wykorzystywane wyłącznie przez nas.Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z witryny oraz rozszerzyć naszą ofertę produktów i usług. Starannie wybraliśmy te pliki cookie i podjęliśmy kroki w celu zapewnienia ochrony i poszanowania Twojej prywatności przez cały czas. 
Korzystając z tej Witryny, możesz otrzymywać na swój komputer określone pliki cookie stron trzecich. Pliki cookie stron trzecich to pliki umieszczane przez strony internetowe i/lub strony inne niż my. Pliki cookie stron trzecich są używane w tej Witrynie w celach analitycznych, promocyjnych, partnerskich, reklamowych i są szczegółowo opisane poniżej. Te pliki cookie nie są integralną częścią usług świadczonych przez nasze Witryny i Aplikacje. 
Wszystkie pliki cookie używane przez tę Witrynę są używane zgodnie z obowiązującym prawem UE dotyczącym plików cookie. 
Zanim jakiekolwiek pliki cookie zostaną umieszczone na twoim komputerze, z zastrzeżeniem podpunktu 12.5 ORAZ podpunktu 12.8, zostanie wyświetlone wyskakujące okienko z prośbą o zgodę na ustawienie tych plików cookie. Wyrażając zgodę na umieszczanie plików cookie, umożliwiasz firmie IntRec zapewnienie Ci najlepszego możliwego doświadczenia i obsługi.

Możesz, jeśli chcesz, odmówić zgody na umieszczanie plików cookie; jednak niektóre funkcje naszych Witryn i Aplikacji mogą nie działać w pełni lub zgodnie z przeznaczeniem. 
Niektóre funkcje Witryny zależą od plików cookie, a prawo UE dotyczące plików cookie uznaje te pliki cookie za „ściśle niezbędne”. Te pliki cookie są pokazane poniżej. Twoja zgoda nie będzie wymagana do umieszczania tych plików cookie. Możesz nadal blokować te pliki cookie, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej zgodnie z poniższym opisem. 
Na komputerze użytkownika mogą zostać umieszczone następujące pliki cookie: 

Nazwa pliku cookie 

Zamiar 

Ściśle konieczne 

Śledzenie IntRec 

Aby zapewnić solidne wrażenia użytkownika. 

TAk. 

IntRec 

Aby być zalogowanym i rejestrować, czy odwiedziłeś wcześniej witrynę. 

TAk. 

 

a na Twoim komputerze mogą zostać umieszczone następujące pliki cookie stron trzecich: 

Nazwa pliku cookie 

Dostawca 

Zamiar 

Piwik 

Piwik.org 

Analityka 

Google Analytics 

Google 

Reklama i analityka 

 

Nasze Witryny i Aplikacje korzystają z usług analitycznych świadczonych przez Piwik.org i Google Analytics. Analityka Witryny odnosi się do zestawu narzędzi wykorzystywanych do zbierania i analizowania statystyk użytkowania, co pozwala nam lepiej zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszych Witryn i Aplikacji. To z kolei umożliwia nam ulepszanie naszych Witryn i Aplikacji oraz usług świadczonych za pomocą tych plików cookie, jak opisano poniżej, jednak chociaż korzystanie z nich nie stanowi żadnego zagrożenia dla Twojej prywatności lub bezpiecznego korzystania z Witryny, umożliwia nam ciągłe doskonalenie naszej działalności. 

Usługi analityczne używane przez nasze Witryny i Aplikacje wykorzystują pliki cookie do gromadzenia wymaganych informacji. Niektóre z tych plików cookie mogą być umieszczane natychmiast, gdy zdecydujesz się na korzystanie z naszych Witryn i Aplikacji, a uzyskanie Twojej uprzedniej zgody może nie być możliwe. 

Usługi analityczne używane przez nasze Witryny i Aplikacje wykorzystują następujące pliki cookie: 

Nazwa pliku cookie 

Pierwsza / trzecia strona 

Dostawca 

Zamiar 

Google 

Strona trzecia 

Google Analytics 

Aby monitorować wykorzystanie witryny 

Piwik 

Strona trzecia 

Piwik.org 

Aby monitorować wykorzystanie witryny 

Możesz włączyć lub wyłączyć pliki cookie w swojej przeglądarce internetowej. Większość przeglądarek internetowych umożliwia również wybór, czy chcesz wyłączyć wszystkie pliki cookie, czy tylko pliki cookie stron trzecich. Standardowo większość przeglądarek internetowych akceptuje pliki Cookies, ale można to zmienić. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z menu pomocy w swojej przeglądarce internetowej. 

Możesz usunąć pliki cookie w dowolnym momencie, jednak możesz utracić wszelkie informacje, które umożliwiają szybszy i sprawniejszy dostęp do naszych Witryn i Aplikacji, w tym między innymi ustawienia personalizacji. 
Zaleca się upewnienie się, że Twoja przeglądarka internetowa jest aktualna, oraz skorzystanie z pomocy i wskazówek dostarczonych przez jej twórcę, jeśli nie masz pewności co do dostosowania ustawień prywatności. 

Zmiany w niniejszej Polityce 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki, które możemy od czasu do czasu uznać za konieczne lub zgodnie z wymogami prawa. Wszelkie zmiany zostaną natychmiast opublikowane w naszych Witrynach i Aplikacjach i uznaje się, że zaakceptowałeś warunki Polityki podczas pierwszego korzystania z naszych Witryn i Aplikacji po wprowadzeniu zmian